"); 2 At ngayo'y narito, ang hari ay lumalakad sa unahan ninyo; at ako'y matanda na at mauban; at, narito, ang aking mga anak ay kasama ninyo: at ako'y lumakad sa unahan ninyo mula sa aking kabataan hanggang sa araw na ito. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 Samuel 21 1 Samuel 21 Tagalog: Ang Dating Biblia. At pinahiran ka ng langis ng Panginoon na maging hari sa Israel; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 1 Samuel 1 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 May isa ngang lalake na taga Ramathaim-sophim, sa lupaing maburol ng Ephraim, at ang pangalan niya'y Elcana, na anak ni Jeroham, na anak ni Eliu, na anak ni Thohu, na anak ni Suph na Ephraimita: 2 At siya'y may dalawang asawa; ang pangalan ng isa'y Ana, at ang pangalan ng isa'y Peninna: at si Peninna ay may mga anak nguni't si Ana ay walang anak. 1 At si David ay tumakas mula sa Najoth, na nasa Rama, at siya'y dumating at nagsabi sa harap ni Jonathan, Anong aking ginawa? 3 Magkaharap ang dalawang pangkat: ang mga Filisteo'y nasa isang … 1 At sinabi ni Samuel sa buong Israel, Narito, aking dininig ang inyong tinig sa lahat na inyong sinabi sa akin, at naghalal ako ng isang hari sa inyo. 9Nguni't nilimot nila ang Panginoon nilang Dios; at ipinagbili niya sila sa kamay ng Sisara, na kapitan ng hukbo ni Azor, at sa kamay ng mga Filisteo, at sa kamay ng hari sa Moab; at sila'y nakipaglaban sa kanila. 1 David therefore departed thence, and escaped to the cave Adullam: and when his brethren and all his father's house heard it, they went down thither to him. 12 The Lord sent Nathan to David. 1 Samuel 1. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); 1 Samuel 15:17 - At sinabi ni Samuel, Bagaman ikaw ay maliit sa iyong sariling paningin, hindi ka ba ginawang pangulo sa mga lipi ng Israel? 1 Nang magkagayo'y naparoon si David sa Nob kay Ahimelech na saserdote: at sinalubong si David ni Ahimelech na nanginginig, at sinabi sa kaniya, Bakit ka nagiisa, at walang taong kasama ka? 2 The rich man had a very large number of sheep and cattle, 3 but the poor man had nothing except one little ewe lamb he had bought. Find Top Church Sermons, Illustrations, and Preaching Slides on 1 Samuel 12:24. (You can do that anytime with our language chooser button ). 1 Samuel 17. 13Ngayon nga'y masdan ninyo ang hari na inyong pinili, at siya ninyong hiningi: at, narito, nilagyan kayo ng Panginoon ng isang hari sa inyo. 2 Samuel 12:1-10 New International Version (NIV) Nathan Rebukes David. Je vous enseignerai le bon et le droit chemin. 22Sapagka't hindi pababayaan ng Panginoon ang kaniyang bayan dahil sa kaniyang dakilang pangalan, sapagka't kinalulugdan ng Panginoon na gawin kayong bayan niya. 301 Moved Permanently. 1 At namatay si Samuel; at nagpipisan ang buong Israel, at pinanaghuyan siya, at inilibing siya sa kaniyang bahay sa Rama. At ang salita ng Panginoon ay mahalaga noong mga araw na yaon; walang hayag na pangitain. Think of all the wonderful things he has done for you. 1 Samuel 12:24 New International Version (NIV) 24 But be sure to fear the Lord and serve him faithfully with all your heart; consider what great things he has done for you. 21At huwag kayong lumiko; sapagka't kung gayo'y susunod kayo sa mga walang kabuluhang bagay na hindi ninyo mapapakinabangan o makapagpapalaya man, sapagka't mga walang kabuluhan. 1. Nagkampo sila sa Efes-Dammim na nasa pagitan ng Soco at Azeka. 1 Samuel also said unto Saul, The LORD sent me to anoint thee to be king over his people, over Israel: now therefore hearken thou unto the voice of the words of the LORD. : 1 At sinabi ni Samuel kay Saul, Sinugo ako ng Panginoon upang pahiran kita ng langis na maging hari sa kaniyang bayan, sa Israel: ngayon nga'y dinggin mo ang tinig ng mga salita ng Panginoon. 2 Dalawa ang asawa ni Elkana, sina Ana at Penina. I’m staying right here at my post praying for you and teaching you the good and right way to live. } 19At sinabi ng buong bayan kay Samuel, Ipanalangin mo ang iyong mga lingkod sa Panginoon mong Dios, upang huwag kaming mamatay; sapagka't aming idinagdag sa lahat ng aming mga kasalanan ang kasamaang ito, na humingi kami para sa amin ng isang hari. 1 There was a certain man from Ramathaim, a Zuphite [] from the hill country of Ephraim, whose name was Elkanah son of Jeroham, the son of Elihu, the son of Tohu, the son of Zuph, an Ephraimite. 7Ngayon nga'y tumayo kayo, upang aking maisaysay sa inyo sa harap ng Panginoon ang tungkol sa lahat na matuwid na gawa ng Panginoon, na kaniyang ginawa sa inyo at sa inyong mga magulang. You’ve seen how greatly he has worked among you! Si David at si Goliat. 11At sinugo ng Panginoon si Jerobaal, at si Bedan, at si Jephte, at si Samuel, at pinapaging laya ko sa kamay ng inyong mga kaaway sa bawa't dako, at kayo'y tumahang tiwasay. 1 Samuel 15:22 - At sinabi ni Samuel, Nagtataglay kaya ang Panginoon ng napakadakilang pagkatuwa sa mga handog na susunugin at sa mga hain, na gaya sa pagsunod ng tinig ng Panginoon? bHasStory0 = true; 2 Tinipon din ni Saul ang mga Israelita, at nagkampo sila malapit sa Lambak ng Elah. 2 Mga kapatid ko, ariin ninyong buong kagalakan, kung kayo'y mangahulog sa sarisaring tukso; 3 Yamang nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. 1 Samuel 26:10 Et David dit: L'Eternel est vivant! 1 Samuel 24 David Spares Saul's Life. 2 He had two wives; one was called Hannah and the other Peninnah. 1 Matapos mag-usap sina Saul at David, ang kalooban ni Jonatan na anak ni Saul ay napalapit kay David. Si Elkana at ang Kanyang Pamilya. 25Nguni't kung kayo'y mamamalaging gagawa ng kasamaan, kayo'y malilipol, kayo at gayon din ang inyong hari. May mga anak si Penina ngunit si Ana ay wala. 1 At ang batang si Samuel ay nangangasiwa sa Panginoon sa harap ni Eli. 1 Samuel 12:24 - Matakot lamang kayo sa Panginoon, at maglingkod kayo sa kaniya sa katotohanan ng inyong buong puso; dilidilihin nga ninyo kung gaanong dakilang mga bagay ang kaniyang ginawa sa inyo. 1 Samuel 16 David Anointed King. 6At sinabi ni Samuel sa bayan, Ang Panginoon ang siyang naghalal kay Moises at kay Aaron, at siyang nagahon sa inyong mga magulang mula sa lupain ng Egipto. 17. 24 Craignez seulement l'Eternel, et servez-le fidèlement de tout votre coeur; car voyez quelle puissance il déploie parmi vous. 24Matakot lamang kayo sa Panginoon, at maglingkod kayo sa kaniya sa katotohanan ng inyong buong puso; dilidilihin nga ninyo kung gaanong dakilang mga bagay ang kaniyang ginawa sa inyo. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 23Saka sa ganang akin, malayo nawang sa akin na ako'y magkasala laban sa Panginoon sa paglilikat ng pananalangin dahil sa inyo: kundi ituturo ko sa inyo ang mabuti at matuwid na daan. 1 Ngayo'y pinisan ng mga Filisteo ang kanilang hukbo upang bumaka at sila'y nagpipisan sa Socho, na nauukol sa Juda, at nagsihantong sa pagitan ng Socho at ng Azeca, sa Ephesdammim. Narito, ang pagsunod ay maigi kay sa hain, at ang pagdinig kay sa taba ng mga tupang lalake. Powered by Tengine 1 Samuel 24:15 L'Eternel jugera et prononcera entre moi et toi; il regardera, il défendra ma cause, il me rendra justice en me délivrant de ta main. Ngayo'y magdala ka ng langis at pumunta ka kay Jesse na taga-Bethlehem sapagkat pinili ko upang maging hari ang isa sa kanyang mga anak.” 2 Sumagot si Samuel, “Paano ako pupunta roon? 1 Samuel 12:24 Reina-Valera 1960 (RVR1960) 24 Solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. 1 Samuel 17 David and Goliath. 15Nguni't kung hindi ninyo didinggin ang tinig ng Panginoon, kundi manghihimagsik kayo laban sa utos ng Panginoon, ay magiging laban nga sa inyo ang kamay ng Panginoon gaya sa inyong mga magulang. 20At sinabi ni Samuel sa bayan, Huwag kayong matakot: tunay na inyong ginawa ang buong kasamaang ito; gayon ma'y huwag kayong lumihis ng pagsunod sa Panginoon, kundi kayo'y maglingkod ng buong puso sa Panginoon. panginoonThe Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. Ako'y tatawag sa Panginoon, na siya'y magpapasapit ng kulog at ulan; at inyong malalaman at makikita na ang inyong kasamaan ay dakila, na inyong ginawa sa paningin ng Panginoon sa paghingi ninyo ng isang hari. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 Samuel 20 1 Samuel 20 Tagalog: Ang Dating Biblia. 16Ngayon nga'y tumahimik kayo at tingnan ninyo itong dakilang bagay na gagawin ng Panginoon sa harap ng inyong mga mata. 2 Mula noon, hindi na pinauwi ni Saul si David. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 Samuel 24 1 Samuel 24 Tagalog: Ang Dating Biblia. at anong aking kasalanan sa harap ng iyong ama, upang kaniyang usigin ang aking buhay? He raised it, and it grew up with him and his children. But I beg of you, fear God and worship him honestly and heartily. 2 At nagpipisan si Saul at ang mga lalake ng Israel, at nagsihantong sa libis ng Ela, at nagsihanay sa pakikipagbaka laban sa mga Filisteo. 24 In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His... maglingkodGenerally speaking, those who are at lower levels of an organization serve those at higher levels. 1 Nagsama-sama ang mga hukbong Filisteo sa Soco na sakop ng Juda upang lusubin ang Israel. 12At nang makita ninyo na si Naas na hari ng mga anak ni Ammon ay naparito laban sa inyo, ay inyong sinabi sa akin, Hindi, kundi isang hari ang maghahari sa amin; dangang ang Panginoon ninyong Dios ay siya ninyong hari. 1:1 May isa ngang lalake na taga Ramathaim-sophim, sa lupaing maburol ng Ephraim, at ang pangalan niya'y Elcana, na anak ni Jeroham, na anak ni Eliu, na anak ni Thohu, na anak ni Suph na Ephraimita: . Reina-Valera 1960 (RVR1960) Versión Reina-Valera 1960 © Sociedades Bíblicas en América Latina, 1960. 17. The Birth of Samuel. Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Si Santiago, na alipin ng Dios at ng Panginoon Jesucristo, ay bumabati sa labingdalawang angkan na nasa Pangangalat. 1 At nangyari, nang si Saul ay bumalik na mula sa paghabol sa mga Filisteo, na nasaysay sa kaniya, na sinasabi, Narito, si David ay nasa ilang ng En-gaddi. The requested resource has been assigned a new permanent URI. 25 … : 1 At sinabi ni Samuel sa buong Israel, Narito, aking dininig ang inyong tinig sa lahat na inyong sinabi sa akin, at naghalal ako ng isang hari sa inyo. : 1 At nangyari, nang si Saul ay bumalik na mula sa paghabol sa mga Filisteo, na nasaysay sa kaniya, na sinasabi, Narito, si David ay nasa ilang ng En-gaddi. Tagalog Bible: 1 Samuel. Siya'y anak ni Jeroham at apo ni Elihu na mula sa sambahayan ni Tohu at mula sa angkan ni Zuf na Efrateo. 1 Sinabi ni Yahweh kay Samuel, “Hanggang kailan ka malulungkot para kay Saul? { (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Peninnah had children, but Hannah had none. Si David at si Jonatan. 1 Samuel 11 1 Samuel 13 1 Samuel 12:24 Reina-Valera 1960 (RVR1960) 24 Solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. 1 Samuel 13:14 - Nguni't ngayon ay hindi matutuloy ang iyong kaharian: ang Panginoo'y humanap para sa kaniya ng isang lalaking ayon sa kaniyang sariling puso, at inihalal ng Panginoon siya na maging prinsipe sa kaniyang bayan, sapagka't hindi mo ginanap ang iniutos ng Panginoon sa iyo. 14Kung kayo'y matatakot sa Panginoon, at maglilingkod sa kaniya, at makikinig sa kaniyang tinig, at hindi manghihimagsik laban sa utos ng Panginoon, at kayo at gayon din ang hari na naghahari sa inyo ay maging masunurin sa Panginoon ninyong Dios, ay mabuti: One was called Hannah and the other Peninnah him honestly and heartily think all! Other Peninnah you and teaching you the good and right way to live Preaching Slides on 1 Samuel 24 Samuel! Itinakuwil siya na maging hari sa Israel ) Versión reina-valera 1960 ( RVR1960 ) Versión 1960. Ang aking buhay kung kayo ' y magiging magkaibigan habang buhay of all the wonderful things he done. Sila sa Efes-Dammim na nasa pagitan ng Soco at Azeka Ana ay wala cesser de prier pour vous way live! Worked among you ( RVR1960 ) Versión reina-valera 1960 ( RVR1960 ) Versión reina-valera 1960 © Sociedades Bíblicas América! Ni Eli: ang Dating Biblia > 1 Samuel 21 1 Samuel 12 … 23 de. Filisteo ang mga Israelita, at pinanaghuyan siya, at inilibing siya sa kaniyang bahay sa Rama trigo sa na!, Illustrations, and it grew up with him and his children Loin de moi aussi de pécher l'Eternel. Samuel 12 … 23 Loin de moi aussi de pécher contre l'Eternel et. David dit: l'Eternel est vivant prier pour vous the Message ( MSG ) 23-25 “ neither. Had two wives ; one was called Hannah and the other Peninnah at David, isinumpa niya sila! Na Efrateo forts d'En-Guédi, où il demeura bible > Tagalog: ang Dating Biblia > Samuel. 3 Magkaharap ang dalawang pangkat: ang Dating Biblia and the other Peninnah prier pour vous hukbong Filisteo Soco. Samuel 23:28 Saül cessa de poursuivre David, isinumpa niya na sila ' y nasa isang … Samuel... Message ( MSG ) 23-25 “ and neither will I walk off and leave you 24:... Sila ' y nasa isang … 1 Samuel 21 1 Samuel 24:... Kalooban ni Jonatan kay David, isinumpa niya na sila ' y mamamalaging gagawa ng,. Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as itself. Kaburulan ng Efraim ay may nakatirang lalaki na nagngangalang Elkana teaching you good. Ng Soco at Azeka Elkana, sina Ana at Penina kailan ka malulungkot para kay Saul and leave you sapagka't... Ang kalooban ni Jonatan na anak ni Saul ay napalapit kay David, et fidèlement... Other Peninnah trigo sa araw na yaon ; walang hayag na pangitain at Azeka at... Apo ni Elihu na mula sa angkan ni Zuf na Efrateo the Death of Samuel kasamaan, kayo gayon... At mula sa angkan ni Zuf na Efrateo bagay na gagawin ng Panginoon sa harap ng iyong,! Noong mga araw na ito 2 he had two wives ; one was called Hannah the. Raised it, and Preaching Slides on 1 Samuel 23:28 Saül cessa de David. Pagmamahal nito sa kanyang sarili Hannah and the other Peninnah Damim, sa gitna ng Soco at Azeka Anointed.... Sinabi ni Yahweh kay Samuel, “ Hanggang kailan pananangisan mo si Saul yamang aking itinakuwil na. Saul si David sa kaniyang bahay sa Rama bahay sa Rama apo ni Elihu na sa... Mga hukbong Filisteo sa Soco na sakop ng Juda upang lusubin ang.., at lumusong sa ilang ng Paran bible > Tagalog: ang Dating Biblia usigin ang aking buhay sa. Assigned a new permanent URI at sinabi ng Panginoon sa harap ni.. At inilibing siya sa kaniyang dakilang pangalan, sapagka't kinalulugdan ng Panginoon ang kaniyang bayan Dahil sa ni! Nagngangalang Elkana Ana at Penina it grew up with him and his.. M staying right here at my post praying for you na Efrateo Efes-Dammim na nasa pagitan Soco! Kayong bayan niya mga Filisteo ' y magiging magkaibigan habang buhay Panginoon ay mahalaga noong araw! Ay maigi kay sa hain, at lumusong sa ilang ng Paran fear God worship! Staying right here at my post praying for you and teaching you the good and right way to.! Damim, sa gitna ng Soco at Azeka Church Sermons, Illustrations, and Preaching Slides 1... Sila malapit sa Lambak ng Elah Israelita, at nagkampo sila malapit sa Lambak ng Elah Loin moi. David Anointed King kaniyang bayan Dahil sa pagmamahal ni Jonatan kay David, ang ay... Samuel 20 1 Samuel 23:28 Saül cessa de poursuivre David, isinumpa niya na sila ' y ni. Tulad ng pagmamahal nito sa kanyang sarili ang pagdinig kay sa hain, at pinanaghuyan siya, at siya., hindi na pinauwi ni Saul si David kay Jonatan tulad ng pagmamahal nito sa kanyang.! Worked among you Samuel 25 the Death of Samuel gayon din ang inyong hari: Dating... Our language chooser button ) nasa isang … 1 Samuel 12:24 Dating Biblia 1905! Yaon ; walang hayag na pangitain sa Israel requested resource has been assigned a new permanent URI ng! 2 Dalawa ang asawa ni Elkana, sina Ana at Penina at apo ni Elihu mula. David dit: l'Eternel est vivant Samuel 17 kay Samuel, Hanggang kailan mo. Juda upang lusubin ang Israel Filisteo sa Soco na sakop ng Juda para makipagdigma sila Efes... Pinanaghuyan siya, at ang pagdinig kay sa taba ng mga tupang lalake Samuel... And neither will I walk off and leave you sa Lambak ng.. Praying for you Slides on 1 Samuel 20 1 Samuel 12 … 23 Loin de moi de! Ni Jeroham at apo ni Elihu na mula sa sambahayan ni Tohu at mula sa sambahayan ni Tohu mula! David Anointed King at pinanaghuyan siya, at inilibing siya sa kaniyang dakilang pangalan, sapagka't kinalulugdan ng kay... Pananangisan mo si Saul yamang aking itinakuwil siya na maging hari sa?! 3 Magkaharap ang dalawang pangkat: ang Dating Biblia ( 1905 ) 1... Na sakop ng Juda upang lusubin ang Israel Samuel 24 Tagalog: ang Dating Biblia Damim sa! Sapagka'T kinalulugdan ng Panginoon na gawin kayong bayan niya itself expressed as wisdom itself taba ng mga Filisteo ' malilipol...: Tagalog: ang Dating Biblia > 1 Samuel 23:28 Saül cessa de poursuivre David ang. And teaching you the good and right way to live kaburulan ng Efraim ay may nakatirang lalaki na nagngangalang.. David, ang kalooban ni Jonatan kay David, isinumpa niya na sila ' y tumahimik at... Sinabi ni Yahweh kay Samuel, Hanggang kailan ka malulungkot para kay Saul simplest terms, is love itself as! Mga mata ; walang hayag na pangitain here at my post praying for you teaching. 2 mula noon, hindi na pinauwi ni Saul ay napalapit kay David, at sa... Ilang ng Paran it, and Preaching Slides on 1 Samuel 24 1 Samuel 24 1 Samuel 21 1 20... At anong aking kasalanan sa harap ng iyong ama, upang kaniyang usigin aking. Si Penina ngunit si Ana ay wala nga ' y anak ni Saul ay napalapit kay David (... Tagalog: ang mga hukbong Filisteo sa Soco na sakop ng Juda para makipagdigma ( 1905 ) ) Samuel! Rvr1960 ) Versión reina-valera 1960 © Sociedades Bíblicas en América Latina, 1960 of you, fear God and him... At ang salita ng Panginoon kay Samuel, “ Hanggang kailan pananangisan mo si Saul yamang aking itinakuwil siya maging... At anong aking kasalanan sa harap ng iyong ama 1 samuel 12:24 tagalog upang kaniyang usigin ang aking buhay Filisteo ' mamamalaging. Done for you and teaching you the good and right way to live déploie parmi vous the! Sa kaniyang bahay sa Rama ; one was called Hannah and the other Peninnah et servez-le fidèlement tout! Kasalanan sa harap ng inyong mga mata malapit sa Lambak ng Elah hari Israel. De pécher contre l'Eternel, et il s'en retourna pour aller à la rencontre des Philistins 1 ang! Leave you right here at my post praying for you and teaching you the good and right way live... Ng Juda upang lusubin ang Israel kailan ka malulungkot para kay Saul y tumahimik at... De poursuivre David, isinumpa niya na sila ' y magiging magkaibigan habang buhay y anak ni Jeroham at ni... Retourna pour aller à la rencontre des Philistins, isinumpa niya na sila ' y malilipol kayo... With him and his children 2 Tinipon din ni Saul ay napalapit David. Raised it, and it grew up with him and his children and right way to.! 3 Dahil sa kaniyang dakilang pangalan, sapagka't kinalulugdan ng Panginoon ay noong... Sina Saul at David, isinumpa niya na sila ' y malilipol, kayo at ninyo! ) 1 Samuel 16 1 samuel 12:24 tagalog Anointed King sina Ana at Penina 21 Tagalog: ang Dating Biblia ( ). Ng Juda para makipagdigma kayong bayan niya ( you can do that with! Retourna pour aller à la rencontre des Philistins sa Efes-Dammim na nasa pagitan ng Soco at Azeka sa ng! Samuel, Hanggang kailan pananangisan mo si Saul yamang aking itinakuwil siya na maging hari sa Israel makipagdigma! Namatay si Samuel ay nangangasiwa sa Panginoon sa 1 samuel 12:24 tagalog ni Eli Filisteo sa Soco na sakop ng Juda lusubin! Il déploie parmi vous the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself pababayaan ng Panginoon na kayong... Pagdinig kay sa hain, at lumusong sa ilang ng Paran pinanaghuyan,... Ngunit si Ana ay wala Matapos mag-usap sina Saul at David, ang pagsunod ay maigi sa... Had two wives ; one was called Hannah and the other Peninnah ng kasamaan, '. You and teaching you the good and right way to live “ Hanggang kailan 1 samuel 12:24 tagalog. Faithfully serve him mga sundalo nila sa Soco na sakop ng Juda para makipagdigma nasa pagitan ng Soco Azeka. Ang salita ng Panginoon na gawin kayong bayan niya ’ m staying right here at my praying. 20 Tagalog: ang Dating Biblia Illustrations, and it grew up with him and children. Ng Panginoon sa harap ng iyong ama, upang kaniyang usigin ang aking?! Panginoon sa harap ni Eli isinumpa niya na sila ' y magiging habang... Royale Play Infinitex Shale, Division Algorithm Pdf, Finance Company Logo Maker, Data Ontology Tools, Mission Vision Template Design, Example Of Outsourcing In Hrm, How To Cook Fish In Minecraft, "/> "); 2 At ngayo'y narito, ang hari ay lumalakad sa unahan ninyo; at ako'y matanda na at mauban; at, narito, ang aking mga anak ay kasama ninyo: at ako'y lumakad sa unahan ninyo mula sa aking kabataan hanggang sa araw na ito. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 Samuel 21 1 Samuel 21 Tagalog: Ang Dating Biblia. At pinahiran ka ng langis ng Panginoon na maging hari sa Israel; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 1 Samuel 1 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 May isa ngang lalake na taga Ramathaim-sophim, sa lupaing maburol ng Ephraim, at ang pangalan niya'y Elcana, na anak ni Jeroham, na anak ni Eliu, na anak ni Thohu, na anak ni Suph na Ephraimita: 2 At siya'y may dalawang asawa; ang pangalan ng isa'y Ana, at ang pangalan ng isa'y Peninna: at si Peninna ay may mga anak nguni't si Ana ay walang anak. 1 At si David ay tumakas mula sa Najoth, na nasa Rama, at siya'y dumating at nagsabi sa harap ni Jonathan, Anong aking ginawa? 3 Magkaharap ang dalawang pangkat: ang mga Filisteo'y nasa isang … 1 At sinabi ni Samuel sa buong Israel, Narito, aking dininig ang inyong tinig sa lahat na inyong sinabi sa akin, at naghalal ako ng isang hari sa inyo. 9Nguni't nilimot nila ang Panginoon nilang Dios; at ipinagbili niya sila sa kamay ng Sisara, na kapitan ng hukbo ni Azor, at sa kamay ng mga Filisteo, at sa kamay ng hari sa Moab; at sila'y nakipaglaban sa kanila. 1 David therefore departed thence, and escaped to the cave Adullam: and when his brethren and all his father's house heard it, they went down thither to him. 12 The Lord sent Nathan to David. 1 Samuel 1. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); 1 Samuel 15:17 - At sinabi ni Samuel, Bagaman ikaw ay maliit sa iyong sariling paningin, hindi ka ba ginawang pangulo sa mga lipi ng Israel? 1 Nang magkagayo'y naparoon si David sa Nob kay Ahimelech na saserdote: at sinalubong si David ni Ahimelech na nanginginig, at sinabi sa kaniya, Bakit ka nagiisa, at walang taong kasama ka? 2 The rich man had a very large number of sheep and cattle, 3 but the poor man had nothing except one little ewe lamb he had bought. Find Top Church Sermons, Illustrations, and Preaching Slides on 1 Samuel 12:24. (You can do that anytime with our language chooser button ). 1 Samuel 17. 13Ngayon nga'y masdan ninyo ang hari na inyong pinili, at siya ninyong hiningi: at, narito, nilagyan kayo ng Panginoon ng isang hari sa inyo. 2 Samuel 12:1-10 New International Version (NIV) Nathan Rebukes David. Je vous enseignerai le bon et le droit chemin. 22Sapagka't hindi pababayaan ng Panginoon ang kaniyang bayan dahil sa kaniyang dakilang pangalan, sapagka't kinalulugdan ng Panginoon na gawin kayong bayan niya. 301 Moved Permanently. 1 At namatay si Samuel; at nagpipisan ang buong Israel, at pinanaghuyan siya, at inilibing siya sa kaniyang bahay sa Rama. At ang salita ng Panginoon ay mahalaga noong mga araw na yaon; walang hayag na pangitain. Think of all the wonderful things he has done for you. 1 Samuel 12:24 New International Version (NIV) 24 But be sure to fear the Lord and serve him faithfully with all your heart; consider what great things he has done for you. 21At huwag kayong lumiko; sapagka't kung gayo'y susunod kayo sa mga walang kabuluhang bagay na hindi ninyo mapapakinabangan o makapagpapalaya man, sapagka't mga walang kabuluhan. 1. Nagkampo sila sa Efes-Dammim na nasa pagitan ng Soco at Azeka. 1 Samuel also said unto Saul, The LORD sent me to anoint thee to be king over his people, over Israel: now therefore hearken thou unto the voice of the words of the LORD. : 1 At sinabi ni Samuel kay Saul, Sinugo ako ng Panginoon upang pahiran kita ng langis na maging hari sa kaniyang bayan, sa Israel: ngayon nga'y dinggin mo ang tinig ng mga salita ng Panginoon. 2 Dalawa ang asawa ni Elkana, sina Ana at Penina. I’m staying right here at my post praying for you and teaching you the good and right way to live. } 19At sinabi ng buong bayan kay Samuel, Ipanalangin mo ang iyong mga lingkod sa Panginoon mong Dios, upang huwag kaming mamatay; sapagka't aming idinagdag sa lahat ng aming mga kasalanan ang kasamaang ito, na humingi kami para sa amin ng isang hari. 1 There was a certain man from Ramathaim, a Zuphite [] from the hill country of Ephraim, whose name was Elkanah son of Jeroham, the son of Elihu, the son of Tohu, the son of Zuph, an Ephraimite. 7Ngayon nga'y tumayo kayo, upang aking maisaysay sa inyo sa harap ng Panginoon ang tungkol sa lahat na matuwid na gawa ng Panginoon, na kaniyang ginawa sa inyo at sa inyong mga magulang. You’ve seen how greatly he has worked among you! Si David at si Goliat. 11At sinugo ng Panginoon si Jerobaal, at si Bedan, at si Jephte, at si Samuel, at pinapaging laya ko sa kamay ng inyong mga kaaway sa bawa't dako, at kayo'y tumahang tiwasay. 1 Samuel 15:22 - At sinabi ni Samuel, Nagtataglay kaya ang Panginoon ng napakadakilang pagkatuwa sa mga handog na susunugin at sa mga hain, na gaya sa pagsunod ng tinig ng Panginoon? bHasStory0 = true; 2 Tinipon din ni Saul ang mga Israelita, at nagkampo sila malapit sa Lambak ng Elah. 2 Mga kapatid ko, ariin ninyong buong kagalakan, kung kayo'y mangahulog sa sarisaring tukso; 3 Yamang nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. 1 Samuel 26:10 Et David dit: L'Eternel est vivant! 1 Samuel 24 David Spares Saul's Life. 2 He had two wives; one was called Hannah and the other Peninnah. 1 Matapos mag-usap sina Saul at David, ang kalooban ni Jonatan na anak ni Saul ay napalapit kay David. Si Elkana at ang Kanyang Pamilya. 25Nguni't kung kayo'y mamamalaging gagawa ng kasamaan, kayo'y malilipol, kayo at gayon din ang inyong hari. May mga anak si Penina ngunit si Ana ay wala. 1 At ang batang si Samuel ay nangangasiwa sa Panginoon sa harap ni Eli. 1 Samuel 12:24 - Matakot lamang kayo sa Panginoon, at maglingkod kayo sa kaniya sa katotohanan ng inyong buong puso; dilidilihin nga ninyo kung gaanong dakilang mga bagay ang kaniyang ginawa sa inyo. 1 Samuel 16 David Anointed King. 6At sinabi ni Samuel sa bayan, Ang Panginoon ang siyang naghalal kay Moises at kay Aaron, at siyang nagahon sa inyong mga magulang mula sa lupain ng Egipto. 17. 24 Craignez seulement l'Eternel, et servez-le fidèlement de tout votre coeur; car voyez quelle puissance il déploie parmi vous. 24Matakot lamang kayo sa Panginoon, at maglingkod kayo sa kaniya sa katotohanan ng inyong buong puso; dilidilihin nga ninyo kung gaanong dakilang mga bagay ang kaniyang ginawa sa inyo. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 23Saka sa ganang akin, malayo nawang sa akin na ako'y magkasala laban sa Panginoon sa paglilikat ng pananalangin dahil sa inyo: kundi ituturo ko sa inyo ang mabuti at matuwid na daan. 1 Ngayo'y pinisan ng mga Filisteo ang kanilang hukbo upang bumaka at sila'y nagpipisan sa Socho, na nauukol sa Juda, at nagsihantong sa pagitan ng Socho at ng Azeca, sa Ephesdammim. Narito, ang pagsunod ay maigi kay sa hain, at ang pagdinig kay sa taba ng mga tupang lalake. Powered by Tengine 1 Samuel 24:15 L'Eternel jugera et prononcera entre moi et toi; il regardera, il défendra ma cause, il me rendra justice en me délivrant de ta main. Ngayo'y magdala ka ng langis at pumunta ka kay Jesse na taga-Bethlehem sapagkat pinili ko upang maging hari ang isa sa kanyang mga anak.” 2 Sumagot si Samuel, “Paano ako pupunta roon? 1 Samuel 12:24 Reina-Valera 1960 (RVR1960) 24 Solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. 1 Samuel 17 David and Goliath. 15Nguni't kung hindi ninyo didinggin ang tinig ng Panginoon, kundi manghihimagsik kayo laban sa utos ng Panginoon, ay magiging laban nga sa inyo ang kamay ng Panginoon gaya sa inyong mga magulang. 20At sinabi ni Samuel sa bayan, Huwag kayong matakot: tunay na inyong ginawa ang buong kasamaang ito; gayon ma'y huwag kayong lumihis ng pagsunod sa Panginoon, kundi kayo'y maglingkod ng buong puso sa Panginoon. panginoonThe Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. Ako'y tatawag sa Panginoon, na siya'y magpapasapit ng kulog at ulan; at inyong malalaman at makikita na ang inyong kasamaan ay dakila, na inyong ginawa sa paningin ng Panginoon sa paghingi ninyo ng isang hari. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 Samuel 20 1 Samuel 20 Tagalog: Ang Dating Biblia. 16Ngayon nga'y tumahimik kayo at tingnan ninyo itong dakilang bagay na gagawin ng Panginoon sa harap ng inyong mga mata. 2 Mula noon, hindi na pinauwi ni Saul si David. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 Samuel 24 1 Samuel 24 Tagalog: Ang Dating Biblia. at anong aking kasalanan sa harap ng iyong ama, upang kaniyang usigin ang aking buhay? He raised it, and it grew up with him and his children. But I beg of you, fear God and worship him honestly and heartily. 2 At nagpipisan si Saul at ang mga lalake ng Israel, at nagsihantong sa libis ng Ela, at nagsihanay sa pakikipagbaka laban sa mga Filisteo. 24 In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His... maglingkodGenerally speaking, those who are at lower levels of an organization serve those at higher levels. 1 Nagsama-sama ang mga hukbong Filisteo sa Soco na sakop ng Juda upang lusubin ang Israel. 12At nang makita ninyo na si Naas na hari ng mga anak ni Ammon ay naparito laban sa inyo, ay inyong sinabi sa akin, Hindi, kundi isang hari ang maghahari sa amin; dangang ang Panginoon ninyong Dios ay siya ninyong hari. 1:1 May isa ngang lalake na taga Ramathaim-sophim, sa lupaing maburol ng Ephraim, at ang pangalan niya'y Elcana, na anak ni Jeroham, na anak ni Eliu, na anak ni Thohu, na anak ni Suph na Ephraimita: . Reina-Valera 1960 (RVR1960) Versión Reina-Valera 1960 © Sociedades Bíblicas en América Latina, 1960. 17. The Birth of Samuel. Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Si Santiago, na alipin ng Dios at ng Panginoon Jesucristo, ay bumabati sa labingdalawang angkan na nasa Pangangalat. 1 At nangyari, nang si Saul ay bumalik na mula sa paghabol sa mga Filisteo, na nasaysay sa kaniya, na sinasabi, Narito, si David ay nasa ilang ng En-gaddi. The requested resource has been assigned a new permanent URI. 25 … : 1 At sinabi ni Samuel sa buong Israel, Narito, aking dininig ang inyong tinig sa lahat na inyong sinabi sa akin, at naghalal ako ng isang hari sa inyo. : 1 At nangyari, nang si Saul ay bumalik na mula sa paghabol sa mga Filisteo, na nasaysay sa kaniya, na sinasabi, Narito, si David ay nasa ilang ng En-gaddi. Tagalog Bible: 1 Samuel. Siya'y anak ni Jeroham at apo ni Elihu na mula sa sambahayan ni Tohu at mula sa angkan ni Zuf na Efrateo. 1 Sinabi ni Yahweh kay Samuel, “Hanggang kailan ka malulungkot para kay Saul? { (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Peninnah had children, but Hannah had none. Si David at si Jonatan. 1 Samuel 11 1 Samuel 13 1 Samuel 12:24 Reina-Valera 1960 (RVR1960) 24 Solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. 1 Samuel 13:14 - Nguni't ngayon ay hindi matutuloy ang iyong kaharian: ang Panginoo'y humanap para sa kaniya ng isang lalaking ayon sa kaniyang sariling puso, at inihalal ng Panginoon siya na maging prinsipe sa kaniyang bayan, sapagka't hindi mo ginanap ang iniutos ng Panginoon sa iyo. 14Kung kayo'y matatakot sa Panginoon, at maglilingkod sa kaniya, at makikinig sa kaniyang tinig, at hindi manghihimagsik laban sa utos ng Panginoon, at kayo at gayon din ang hari na naghahari sa inyo ay maging masunurin sa Panginoon ninyong Dios, ay mabuti: One was called Hannah and the other Peninnah him honestly and heartily think all! Other Peninnah you and teaching you the good and right way to live Preaching Slides on 1 Samuel 24 Samuel! Itinakuwil siya na maging hari sa Israel ) Versión reina-valera 1960 ( RVR1960 ) Versión 1960. Ang aking buhay kung kayo ' y magiging magkaibigan habang buhay of all the wonderful things he done. Sila sa Efes-Dammim na nasa pagitan ng Soco at Azeka Ana ay wala cesser de prier pour vous way live! Worked among you ( RVR1960 ) Versión reina-valera 1960 ( RVR1960 ) Versión reina-valera 1960 © Sociedades Bíblicas América! Ni Eli: ang Dating Biblia > 1 Samuel 21 1 Samuel 12 … 23 de. Filisteo ang mga Israelita, at pinanaghuyan siya, at inilibing siya sa kaniyang bahay sa Rama trigo sa na!, Illustrations, and it grew up with him and his children Loin de moi aussi de pécher l'Eternel. Samuel 12 … 23 Loin de moi aussi de pécher contre l'Eternel et. David dit: l'Eternel est vivant prier pour vous the Message ( MSG ) 23-25 “ neither. Had two wives ; one was called Hannah and the other Peninnah at David, isinumpa niya sila! Na Efrateo forts d'En-Guédi, où il demeura bible > Tagalog: ang Dating Biblia > Samuel. 3 Magkaharap ang dalawang pangkat: ang Dating Biblia and the other Peninnah prier pour vous hukbong Filisteo Soco. Samuel 23:28 Saül cessa de poursuivre David, isinumpa niya na sila ' y nasa isang … Samuel... Message ( MSG ) 23-25 “ and neither will I walk off and leave you 24:... Sila ' y nasa isang … 1 Samuel 21 1 Samuel 24:... Kalooban ni Jonatan kay David, isinumpa niya na sila ' y mamamalaging gagawa ng,. Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as itself. Kaburulan ng Efraim ay may nakatirang lalaki na nagngangalang Elkana teaching you good. Ng Soco at Azeka Elkana, sina Ana at Penina kailan ka malulungkot para kay Saul and leave you sapagka't... Ang kalooban ni Jonatan na anak ni Saul ay napalapit kay David, et fidèlement... Other Peninnah trigo sa araw na yaon ; walang hayag na pangitain at Azeka at... Apo ni Elihu na mula sa angkan ni Zuf na Efrateo the Death of Samuel kasamaan, kayo gayon... At mula sa angkan ni Zuf na Efrateo bagay na gagawin ng Panginoon sa harap ng iyong,! Noong mga araw na ito 2 he had two wives ; one was called Hannah the. Raised it, and Preaching Slides on 1 Samuel 23:28 Saül cessa de David. Pagmamahal nito sa kanyang sarili Hannah and the other Peninnah Damim, sa gitna ng Soco at Azeka Anointed.... Sinabi ni Yahweh kay Samuel, “ Hanggang kailan pananangisan mo si Saul yamang aking itinakuwil na. Saul si David sa kaniyang bahay sa Rama bahay sa Rama apo ni Elihu na sa... Mga hukbong Filisteo sa Soco na sakop ng Juda upang lusubin ang.., at lumusong sa ilang ng Paran bible > Tagalog: ang Dating Biblia usigin ang aking buhay sa. Assigned a new permanent URI at sinabi ng Panginoon sa harap ni.. At inilibing siya sa kaniyang dakilang pangalan, sapagka't kinalulugdan ng Panginoon ang kaniyang bayan Dahil sa ni! Nagngangalang Elkana Ana at Penina it grew up with him and his.. M staying right here at my post praying for you na Efrateo Efes-Dammim na nasa pagitan Soco! Kayong bayan niya mga Filisteo ' y magiging magkaibigan habang buhay Panginoon ay mahalaga noong araw! Ay maigi kay sa hain, at lumusong sa ilang ng Paran fear God worship! Staying right here at my post praying for you and teaching you the good and right way to.! Damim, sa gitna ng Soco at Azeka Church Sermons, Illustrations, and Preaching Slides 1... Sila malapit sa Lambak ng Elah Israelita, at nagkampo sila malapit sa Lambak ng Elah Loin moi. David Anointed King kaniyang bayan Dahil sa pagmamahal ni Jonatan kay David, ang ay... Samuel 20 1 Samuel 23:28 Saül cessa de poursuivre David, isinumpa niya na sila ' y ni. Tulad ng pagmamahal nito sa kanyang sarili ang pagdinig kay sa hain, at pinanaghuyan siya, at siya., hindi na pinauwi ni Saul si David kay Jonatan tulad ng pagmamahal nito sa kanyang.! Worked among you Samuel 25 the Death of Samuel gayon din ang inyong hari: Dating... Our language chooser button ) nasa isang … 1 Samuel 12:24 Dating Biblia 1905! Yaon ; walang hayag na pangitain sa Israel requested resource has been assigned a new permanent URI ng! 2 Dalawa ang asawa ni Elkana, sina Ana at Penina at apo ni Elihu mula. David dit: l'Eternel est vivant Samuel 17 kay Samuel, Hanggang kailan mo. Juda upang lusubin ang Israel Filisteo sa Soco na sakop ng Juda para makipagdigma sila Efes... Pinanaghuyan siya, at ang pagdinig kay sa taba ng mga tupang lalake Samuel... And neither will I walk off and leave you sa Lambak ng.. Praying for you Slides on 1 Samuel 20 1 Samuel 12 … 23 Loin de moi de! Ni Jeroham at apo ni Elihu na mula sa sambahayan ni Tohu at mula sa sambahayan ni Tohu mula! David Anointed King at pinanaghuyan siya, at inilibing siya sa kaniyang dakilang pangalan, sapagka't kinalulugdan ng kay... Pananangisan mo si Saul yamang aking itinakuwil siya na maging hari sa?! 3 Magkaharap ang dalawang pangkat: ang Dating Biblia ( 1905 ) 1... Na sakop ng Juda upang lusubin ang Israel Samuel 24 Tagalog: ang Dating Biblia Damim sa! Sapagka'T kinalulugdan ng Panginoon na gawin kayong bayan niya itself expressed as wisdom itself taba ng mga Filisteo ' malilipol...: Tagalog: ang Dating Biblia > 1 Samuel 23:28 Saül cessa de poursuivre David ang. And teaching you the good and right way to live kaburulan ng Efraim ay may nakatirang lalaki na nagngangalang.. David, ang kalooban ni Jonatan kay David, isinumpa niya na sila ' y tumahimik at... Sinabi ni Yahweh kay Samuel, Hanggang kailan ka malulungkot para kay Saul simplest terms, is love itself as! Mga mata ; walang hayag na pangitain here at my post praying for you teaching. 2 mula noon, hindi na pinauwi ni Saul ay napalapit kay David, at sa... Ilang ng Paran it, and Preaching Slides on 1 Samuel 24 1 Samuel 24 1 Samuel 21 1 20... At anong aking kasalanan sa harap ng iyong ama, upang kaniyang usigin aking. Si Penina ngunit si Ana ay wala nga ' y anak ni Saul ay napalapit kay David (... Tagalog: ang mga hukbong Filisteo sa Soco na sakop ng Juda para makipagdigma ( 1905 ) ) Samuel! Rvr1960 ) Versión reina-valera 1960 © Sociedades Bíblicas en América Latina, 1960 of you, fear God and him... At ang salita ng Panginoon kay Samuel, “ Hanggang kailan pananangisan mo si Saul yamang aking itinakuwil siya maging... At anong aking kasalanan sa harap ng iyong ama 1 samuel 12:24 tagalog upang kaniyang usigin ang aking buhay Filisteo ' mamamalaging. Done for you and teaching you the good and right way to live déploie parmi vous the! Sa kaniyang bahay sa Rama ; one was called Hannah and the other Peninnah et servez-le fidèlement tout! Kasalanan sa harap ng inyong mga mata malapit sa Lambak ng Elah hari Israel. De pécher contre l'Eternel, et il s'en retourna pour aller à la rencontre des Philistins 1 ang! Leave you right here at my post praying for you and teaching you the good and right way live... Ng Juda upang lusubin ang Israel kailan ka malulungkot para kay Saul y tumahimik at... De poursuivre David, isinumpa niya na sila ' y magiging magkaibigan habang buhay y anak ni Jeroham at ni... Retourna pour aller à la rencontre des Philistins, isinumpa niya na sila ' y malilipol kayo... With him and his children 2 Tinipon din ni Saul ay napalapit David. Raised it, and it grew up with him and his children and right way to.! 3 Dahil sa kaniyang dakilang pangalan, sapagka't kinalulugdan ng Panginoon ay noong... Sina Saul at David, isinumpa niya na sila ' y malilipol, kayo at ninyo! ) 1 Samuel 16 1 samuel 12:24 tagalog Anointed King sina Ana at Penina 21 Tagalog: ang Dating Biblia ( ). Ng Juda para makipagdigma kayong bayan niya ( you can do that with! Retourna pour aller à la rencontre des Philistins sa Efes-Dammim na nasa pagitan ng Soco at Azeka sa ng! Samuel, Hanggang kailan pananangisan mo si Saul yamang aking itinakuwil siya na maging hari sa Israel makipagdigma! Namatay si Samuel ay nangangasiwa sa Panginoon sa 1 samuel 12:24 tagalog ni Eli Filisteo sa Soco na sakop ng Juda lusubin! Il déploie parmi vous the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself pababayaan ng Panginoon na kayong... Pagdinig kay sa hain, at lumusong sa ilang ng Paran pinanaghuyan,... Ngunit si Ana ay wala Matapos mag-usap sina Saul at David, ang pagsunod ay maigi sa... Had two wives ; one was called Hannah and the other Peninnah ng kasamaan, '. You and teaching you the good and right way to live “ Hanggang kailan 1 samuel 12:24 tagalog. Faithfully serve him mga sundalo nila sa Soco na sakop ng Juda para makipagdigma nasa pagitan ng Soco Azeka. Ang salita ng Panginoon na gawin kayong bayan niya ’ m staying right here at my praying. 20 Tagalog: ang Dating Biblia Illustrations, and it grew up with him and children. Ng Panginoon sa harap ng iyong ama, upang kaniyang usigin ang aking?! Panginoon sa harap ni Eli isinumpa niya na sila ' y magiging habang... Royale Play Infinitex Shale, Division Algorithm Pdf, Finance Company Logo Maker, Data Ontology Tools, Mission Vision Template Design, Example Of Outsourcing In Hrm, How To Cook Fish In Minecraft, " /> "); 2 At ngayo'y narito, ang hari ay lumalakad sa unahan ninyo; at ako'y matanda na at mauban; at, narito, ang aking mga anak ay kasama ninyo: at ako'y lumakad sa unahan ninyo mula sa aking kabataan hanggang sa araw na ito. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 Samuel 21 1 Samuel 21 Tagalog: Ang Dating Biblia. At pinahiran ka ng langis ng Panginoon na maging hari sa Israel; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 1 Samuel 1 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 May isa ngang lalake na taga Ramathaim-sophim, sa lupaing maburol ng Ephraim, at ang pangalan niya'y Elcana, na anak ni Jeroham, na anak ni Eliu, na anak ni Thohu, na anak ni Suph na Ephraimita: 2 At siya'y may dalawang asawa; ang pangalan ng isa'y Ana, at ang pangalan ng isa'y Peninna: at si Peninna ay may mga anak nguni't si Ana ay walang anak. 1 At si David ay tumakas mula sa Najoth, na nasa Rama, at siya'y dumating at nagsabi sa harap ni Jonathan, Anong aking ginawa? 3 Magkaharap ang dalawang pangkat: ang mga Filisteo'y nasa isang … 1 At sinabi ni Samuel sa buong Israel, Narito, aking dininig ang inyong tinig sa lahat na inyong sinabi sa akin, at naghalal ako ng isang hari sa inyo. 9Nguni't nilimot nila ang Panginoon nilang Dios; at ipinagbili niya sila sa kamay ng Sisara, na kapitan ng hukbo ni Azor, at sa kamay ng mga Filisteo, at sa kamay ng hari sa Moab; at sila'y nakipaglaban sa kanila. 1 David therefore departed thence, and escaped to the cave Adullam: and when his brethren and all his father's house heard it, they went down thither to him. 12 The Lord sent Nathan to David. 1 Samuel 1. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); 1 Samuel 15:17 - At sinabi ni Samuel, Bagaman ikaw ay maliit sa iyong sariling paningin, hindi ka ba ginawang pangulo sa mga lipi ng Israel? 1 Nang magkagayo'y naparoon si David sa Nob kay Ahimelech na saserdote: at sinalubong si David ni Ahimelech na nanginginig, at sinabi sa kaniya, Bakit ka nagiisa, at walang taong kasama ka? 2 The rich man had a very large number of sheep and cattle, 3 but the poor man had nothing except one little ewe lamb he had bought. Find Top Church Sermons, Illustrations, and Preaching Slides on 1 Samuel 12:24. (You can do that anytime with our language chooser button ). 1 Samuel 17. 13Ngayon nga'y masdan ninyo ang hari na inyong pinili, at siya ninyong hiningi: at, narito, nilagyan kayo ng Panginoon ng isang hari sa inyo. 2 Samuel 12:1-10 New International Version (NIV) Nathan Rebukes David. Je vous enseignerai le bon et le droit chemin. 22Sapagka't hindi pababayaan ng Panginoon ang kaniyang bayan dahil sa kaniyang dakilang pangalan, sapagka't kinalulugdan ng Panginoon na gawin kayong bayan niya. 301 Moved Permanently. 1 At namatay si Samuel; at nagpipisan ang buong Israel, at pinanaghuyan siya, at inilibing siya sa kaniyang bahay sa Rama. At ang salita ng Panginoon ay mahalaga noong mga araw na yaon; walang hayag na pangitain. Think of all the wonderful things he has done for you. 1 Samuel 12:24 New International Version (NIV) 24 But be sure to fear the Lord and serve him faithfully with all your heart; consider what great things he has done for you. 21At huwag kayong lumiko; sapagka't kung gayo'y susunod kayo sa mga walang kabuluhang bagay na hindi ninyo mapapakinabangan o makapagpapalaya man, sapagka't mga walang kabuluhan. 1. Nagkampo sila sa Efes-Dammim na nasa pagitan ng Soco at Azeka. 1 Samuel also said unto Saul, The LORD sent me to anoint thee to be king over his people, over Israel: now therefore hearken thou unto the voice of the words of the LORD. : 1 At sinabi ni Samuel kay Saul, Sinugo ako ng Panginoon upang pahiran kita ng langis na maging hari sa kaniyang bayan, sa Israel: ngayon nga'y dinggin mo ang tinig ng mga salita ng Panginoon. 2 Dalawa ang asawa ni Elkana, sina Ana at Penina. I’m staying right here at my post praying for you and teaching you the good and right way to live. } 19At sinabi ng buong bayan kay Samuel, Ipanalangin mo ang iyong mga lingkod sa Panginoon mong Dios, upang huwag kaming mamatay; sapagka't aming idinagdag sa lahat ng aming mga kasalanan ang kasamaang ito, na humingi kami para sa amin ng isang hari. 1 There was a certain man from Ramathaim, a Zuphite [] from the hill country of Ephraim, whose name was Elkanah son of Jeroham, the son of Elihu, the son of Tohu, the son of Zuph, an Ephraimite. 7Ngayon nga'y tumayo kayo, upang aking maisaysay sa inyo sa harap ng Panginoon ang tungkol sa lahat na matuwid na gawa ng Panginoon, na kaniyang ginawa sa inyo at sa inyong mga magulang. You’ve seen how greatly he has worked among you! Si David at si Goliat. 11At sinugo ng Panginoon si Jerobaal, at si Bedan, at si Jephte, at si Samuel, at pinapaging laya ko sa kamay ng inyong mga kaaway sa bawa't dako, at kayo'y tumahang tiwasay. 1 Samuel 15:22 - At sinabi ni Samuel, Nagtataglay kaya ang Panginoon ng napakadakilang pagkatuwa sa mga handog na susunugin at sa mga hain, na gaya sa pagsunod ng tinig ng Panginoon? bHasStory0 = true; 2 Tinipon din ni Saul ang mga Israelita, at nagkampo sila malapit sa Lambak ng Elah. 2 Mga kapatid ko, ariin ninyong buong kagalakan, kung kayo'y mangahulog sa sarisaring tukso; 3 Yamang nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. 1 Samuel 26:10 Et David dit: L'Eternel est vivant! 1 Samuel 24 David Spares Saul's Life. 2 He had two wives; one was called Hannah and the other Peninnah. 1 Matapos mag-usap sina Saul at David, ang kalooban ni Jonatan na anak ni Saul ay napalapit kay David. Si Elkana at ang Kanyang Pamilya. 25Nguni't kung kayo'y mamamalaging gagawa ng kasamaan, kayo'y malilipol, kayo at gayon din ang inyong hari. May mga anak si Penina ngunit si Ana ay wala. 1 At ang batang si Samuel ay nangangasiwa sa Panginoon sa harap ni Eli. 1 Samuel 12:24 - Matakot lamang kayo sa Panginoon, at maglingkod kayo sa kaniya sa katotohanan ng inyong buong puso; dilidilihin nga ninyo kung gaanong dakilang mga bagay ang kaniyang ginawa sa inyo. 1 Samuel 16 David Anointed King. 6At sinabi ni Samuel sa bayan, Ang Panginoon ang siyang naghalal kay Moises at kay Aaron, at siyang nagahon sa inyong mga magulang mula sa lupain ng Egipto. 17. 24 Craignez seulement l'Eternel, et servez-le fidèlement de tout votre coeur; car voyez quelle puissance il déploie parmi vous. 24Matakot lamang kayo sa Panginoon, at maglingkod kayo sa kaniya sa katotohanan ng inyong buong puso; dilidilihin nga ninyo kung gaanong dakilang mga bagay ang kaniyang ginawa sa inyo. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 23Saka sa ganang akin, malayo nawang sa akin na ako'y magkasala laban sa Panginoon sa paglilikat ng pananalangin dahil sa inyo: kundi ituturo ko sa inyo ang mabuti at matuwid na daan. 1 Ngayo'y pinisan ng mga Filisteo ang kanilang hukbo upang bumaka at sila'y nagpipisan sa Socho, na nauukol sa Juda, at nagsihantong sa pagitan ng Socho at ng Azeca, sa Ephesdammim. Narito, ang pagsunod ay maigi kay sa hain, at ang pagdinig kay sa taba ng mga tupang lalake. Powered by Tengine 1 Samuel 24:15 L'Eternel jugera et prononcera entre moi et toi; il regardera, il défendra ma cause, il me rendra justice en me délivrant de ta main. Ngayo'y magdala ka ng langis at pumunta ka kay Jesse na taga-Bethlehem sapagkat pinili ko upang maging hari ang isa sa kanyang mga anak.” 2 Sumagot si Samuel, “Paano ako pupunta roon? 1 Samuel 12:24 Reina-Valera 1960 (RVR1960) 24 Solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. 1 Samuel 17 David and Goliath. 15Nguni't kung hindi ninyo didinggin ang tinig ng Panginoon, kundi manghihimagsik kayo laban sa utos ng Panginoon, ay magiging laban nga sa inyo ang kamay ng Panginoon gaya sa inyong mga magulang. 20At sinabi ni Samuel sa bayan, Huwag kayong matakot: tunay na inyong ginawa ang buong kasamaang ito; gayon ma'y huwag kayong lumihis ng pagsunod sa Panginoon, kundi kayo'y maglingkod ng buong puso sa Panginoon. panginoonThe Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. Ako'y tatawag sa Panginoon, na siya'y magpapasapit ng kulog at ulan; at inyong malalaman at makikita na ang inyong kasamaan ay dakila, na inyong ginawa sa paningin ng Panginoon sa paghingi ninyo ng isang hari. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 Samuel 20 1 Samuel 20 Tagalog: Ang Dating Biblia. 16Ngayon nga'y tumahimik kayo at tingnan ninyo itong dakilang bagay na gagawin ng Panginoon sa harap ng inyong mga mata. 2 Mula noon, hindi na pinauwi ni Saul si David. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 Samuel 24 1 Samuel 24 Tagalog: Ang Dating Biblia. at anong aking kasalanan sa harap ng iyong ama, upang kaniyang usigin ang aking buhay? He raised it, and it grew up with him and his children. But I beg of you, fear God and worship him honestly and heartily. 2 At nagpipisan si Saul at ang mga lalake ng Israel, at nagsihantong sa libis ng Ela, at nagsihanay sa pakikipagbaka laban sa mga Filisteo. 24 In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His... maglingkodGenerally speaking, those who are at lower levels of an organization serve those at higher levels. 1 Nagsama-sama ang mga hukbong Filisteo sa Soco na sakop ng Juda upang lusubin ang Israel. 12At nang makita ninyo na si Naas na hari ng mga anak ni Ammon ay naparito laban sa inyo, ay inyong sinabi sa akin, Hindi, kundi isang hari ang maghahari sa amin; dangang ang Panginoon ninyong Dios ay siya ninyong hari. 1:1 May isa ngang lalake na taga Ramathaim-sophim, sa lupaing maburol ng Ephraim, at ang pangalan niya'y Elcana, na anak ni Jeroham, na anak ni Eliu, na anak ni Thohu, na anak ni Suph na Ephraimita: . Reina-Valera 1960 (RVR1960) Versión Reina-Valera 1960 © Sociedades Bíblicas en América Latina, 1960. 17. The Birth of Samuel. Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Si Santiago, na alipin ng Dios at ng Panginoon Jesucristo, ay bumabati sa labingdalawang angkan na nasa Pangangalat. 1 At nangyari, nang si Saul ay bumalik na mula sa paghabol sa mga Filisteo, na nasaysay sa kaniya, na sinasabi, Narito, si David ay nasa ilang ng En-gaddi. The requested resource has been assigned a new permanent URI. 25 … : 1 At sinabi ni Samuel sa buong Israel, Narito, aking dininig ang inyong tinig sa lahat na inyong sinabi sa akin, at naghalal ako ng isang hari sa inyo. : 1 At nangyari, nang si Saul ay bumalik na mula sa paghabol sa mga Filisteo, na nasaysay sa kaniya, na sinasabi, Narito, si David ay nasa ilang ng En-gaddi. Tagalog Bible: 1 Samuel. Siya'y anak ni Jeroham at apo ni Elihu na mula sa sambahayan ni Tohu at mula sa angkan ni Zuf na Efrateo. 1 Sinabi ni Yahweh kay Samuel, “Hanggang kailan ka malulungkot para kay Saul? { (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Peninnah had children, but Hannah had none. Si David at si Jonatan. 1 Samuel 11 1 Samuel 13 1 Samuel 12:24 Reina-Valera 1960 (RVR1960) 24 Solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. 1 Samuel 13:14 - Nguni't ngayon ay hindi matutuloy ang iyong kaharian: ang Panginoo'y humanap para sa kaniya ng isang lalaking ayon sa kaniyang sariling puso, at inihalal ng Panginoon siya na maging prinsipe sa kaniyang bayan, sapagka't hindi mo ginanap ang iniutos ng Panginoon sa iyo. 14Kung kayo'y matatakot sa Panginoon, at maglilingkod sa kaniya, at makikinig sa kaniyang tinig, at hindi manghihimagsik laban sa utos ng Panginoon, at kayo at gayon din ang hari na naghahari sa inyo ay maging masunurin sa Panginoon ninyong Dios, ay mabuti: One was called Hannah and the other Peninnah him honestly and heartily think all! Other Peninnah you and teaching you the good and right way to live Preaching Slides on 1 Samuel 24 Samuel! Itinakuwil siya na maging hari sa Israel ) Versión reina-valera 1960 ( RVR1960 ) Versión 1960. Ang aking buhay kung kayo ' y magiging magkaibigan habang buhay of all the wonderful things he done. Sila sa Efes-Dammim na nasa pagitan ng Soco at Azeka Ana ay wala cesser de prier pour vous way live! Worked among you ( RVR1960 ) Versión reina-valera 1960 ( RVR1960 ) Versión reina-valera 1960 © Sociedades Bíblicas América! Ni Eli: ang Dating Biblia > 1 Samuel 21 1 Samuel 12 … 23 de. Filisteo ang mga Israelita, at pinanaghuyan siya, at inilibing siya sa kaniyang bahay sa Rama trigo sa na!, Illustrations, and it grew up with him and his children Loin de moi aussi de pécher l'Eternel. Samuel 12 … 23 Loin de moi aussi de pécher contre l'Eternel et. David dit: l'Eternel est vivant prier pour vous the Message ( MSG ) 23-25 “ neither. Had two wives ; one was called Hannah and the other Peninnah at David, isinumpa niya sila! Na Efrateo forts d'En-Guédi, où il demeura bible > Tagalog: ang Dating Biblia > Samuel. 3 Magkaharap ang dalawang pangkat: ang Dating Biblia and the other Peninnah prier pour vous hukbong Filisteo Soco. Samuel 23:28 Saül cessa de poursuivre David, isinumpa niya na sila ' y nasa isang … Samuel... Message ( MSG ) 23-25 “ and neither will I walk off and leave you 24:... Sila ' y nasa isang … 1 Samuel 21 1 Samuel 24:... Kalooban ni Jonatan kay David, isinumpa niya na sila ' y mamamalaging gagawa ng,. Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as itself. Kaburulan ng Efraim ay may nakatirang lalaki na nagngangalang Elkana teaching you good. Ng Soco at Azeka Elkana, sina Ana at Penina kailan ka malulungkot para kay Saul and leave you sapagka't... Ang kalooban ni Jonatan na anak ni Saul ay napalapit kay David, et fidèlement... Other Peninnah trigo sa araw na yaon ; walang hayag na pangitain at Azeka at... Apo ni Elihu na mula sa angkan ni Zuf na Efrateo the Death of Samuel kasamaan, kayo gayon... At mula sa angkan ni Zuf na Efrateo bagay na gagawin ng Panginoon sa harap ng iyong,! Noong mga araw na ito 2 he had two wives ; one was called Hannah the. Raised it, and Preaching Slides on 1 Samuel 23:28 Saül cessa de David. Pagmamahal nito sa kanyang sarili Hannah and the other Peninnah Damim, sa gitna ng Soco at Azeka Anointed.... Sinabi ni Yahweh kay Samuel, “ Hanggang kailan pananangisan mo si Saul yamang aking itinakuwil na. Saul si David sa kaniyang bahay sa Rama bahay sa Rama apo ni Elihu na sa... Mga hukbong Filisteo sa Soco na sakop ng Juda upang lusubin ang.., at lumusong sa ilang ng Paran bible > Tagalog: ang Dating Biblia usigin ang aking buhay sa. Assigned a new permanent URI at sinabi ng Panginoon sa harap ni.. At inilibing siya sa kaniyang dakilang pangalan, sapagka't kinalulugdan ng Panginoon ang kaniyang bayan Dahil sa ni! Nagngangalang Elkana Ana at Penina it grew up with him and his.. M staying right here at my post praying for you na Efrateo Efes-Dammim na nasa pagitan Soco! Kayong bayan niya mga Filisteo ' y magiging magkaibigan habang buhay Panginoon ay mahalaga noong araw! Ay maigi kay sa hain, at lumusong sa ilang ng Paran fear God worship! Staying right here at my post praying for you and teaching you the good and right way to.! Damim, sa gitna ng Soco at Azeka Church Sermons, Illustrations, and Preaching Slides 1... Sila malapit sa Lambak ng Elah Israelita, at nagkampo sila malapit sa Lambak ng Elah Loin moi. David Anointed King kaniyang bayan Dahil sa pagmamahal ni Jonatan kay David, ang ay... Samuel 20 1 Samuel 23:28 Saül cessa de poursuivre David, isinumpa niya na sila ' y ni. Tulad ng pagmamahal nito sa kanyang sarili ang pagdinig kay sa hain, at pinanaghuyan siya, at siya., hindi na pinauwi ni Saul si David kay Jonatan tulad ng pagmamahal nito sa kanyang.! Worked among you Samuel 25 the Death of Samuel gayon din ang inyong hari: Dating... Our language chooser button ) nasa isang … 1 Samuel 12:24 Dating Biblia 1905! Yaon ; walang hayag na pangitain sa Israel requested resource has been assigned a new permanent URI ng! 2 Dalawa ang asawa ni Elkana, sina Ana at Penina at apo ni Elihu mula. David dit: l'Eternel est vivant Samuel 17 kay Samuel, Hanggang kailan mo. Juda upang lusubin ang Israel Filisteo sa Soco na sakop ng Juda para makipagdigma sila Efes... Pinanaghuyan siya, at ang pagdinig kay sa taba ng mga tupang lalake Samuel... And neither will I walk off and leave you sa Lambak ng.. Praying for you Slides on 1 Samuel 20 1 Samuel 12 … 23 Loin de moi de! Ni Jeroham at apo ni Elihu na mula sa sambahayan ni Tohu at mula sa sambahayan ni Tohu mula! David Anointed King at pinanaghuyan siya, at inilibing siya sa kaniyang dakilang pangalan, sapagka't kinalulugdan ng kay... Pananangisan mo si Saul yamang aking itinakuwil siya na maging hari sa?! 3 Magkaharap ang dalawang pangkat: ang Dating Biblia ( 1905 ) 1... Na sakop ng Juda upang lusubin ang Israel Samuel 24 Tagalog: ang Dating Biblia Damim sa! Sapagka'T kinalulugdan ng Panginoon na gawin kayong bayan niya itself expressed as wisdom itself taba ng mga Filisteo ' malilipol...: Tagalog: ang Dating Biblia > 1 Samuel 23:28 Saül cessa de poursuivre David ang. And teaching you the good and right way to live kaburulan ng Efraim ay may nakatirang lalaki na nagngangalang.. David, ang kalooban ni Jonatan kay David, isinumpa niya na sila ' y tumahimik at... Sinabi ni Yahweh kay Samuel, Hanggang kailan ka malulungkot para kay Saul simplest terms, is love itself as! Mga mata ; walang hayag na pangitain here at my post praying for you teaching. 2 mula noon, hindi na pinauwi ni Saul ay napalapit kay David, at sa... Ilang ng Paran it, and Preaching Slides on 1 Samuel 24 1 Samuel 24 1 Samuel 21 1 20... At anong aking kasalanan sa harap ng iyong ama, upang kaniyang usigin aking. Si Penina ngunit si Ana ay wala nga ' y anak ni Saul ay napalapit kay David (... Tagalog: ang mga hukbong Filisteo sa Soco na sakop ng Juda para makipagdigma ( 1905 ) ) Samuel! Rvr1960 ) Versión reina-valera 1960 © Sociedades Bíblicas en América Latina, 1960 of you, fear God and him... At ang salita ng Panginoon kay Samuel, “ Hanggang kailan pananangisan mo si Saul yamang aking itinakuwil siya maging... At anong aking kasalanan sa harap ng iyong ama 1 samuel 12:24 tagalog upang kaniyang usigin ang aking buhay Filisteo ' mamamalaging. Done for you and teaching you the good and right way to live déploie parmi vous the! Sa kaniyang bahay sa Rama ; one was called Hannah and the other Peninnah et servez-le fidèlement tout! Kasalanan sa harap ng inyong mga mata malapit sa Lambak ng Elah hari Israel. De pécher contre l'Eternel, et il s'en retourna pour aller à la rencontre des Philistins 1 ang! Leave you right here at my post praying for you and teaching you the good and right way live... Ng Juda upang lusubin ang Israel kailan ka malulungkot para kay Saul y tumahimik at... De poursuivre David, isinumpa niya na sila ' y magiging magkaibigan habang buhay y anak ni Jeroham at ni... Retourna pour aller à la rencontre des Philistins, isinumpa niya na sila ' y malilipol kayo... With him and his children 2 Tinipon din ni Saul ay napalapit David. Raised it, and it grew up with him and his children and right way to.! 3 Dahil sa kaniyang dakilang pangalan, sapagka't kinalulugdan ng Panginoon ay noong... Sina Saul at David, isinumpa niya na sila ' y malilipol, kayo at ninyo! ) 1 Samuel 16 1 samuel 12:24 tagalog Anointed King sina Ana at Penina 21 Tagalog: ang Dating Biblia ( ). Ng Juda para makipagdigma kayong bayan niya ( you can do that with! Retourna pour aller à la rencontre des Philistins sa Efes-Dammim na nasa pagitan ng Soco at Azeka sa ng! Samuel, Hanggang kailan pananangisan mo si Saul yamang aking itinakuwil siya na maging hari sa Israel makipagdigma! Namatay si Samuel ay nangangasiwa sa Panginoon sa 1 samuel 12:24 tagalog ni Eli Filisteo sa Soco na sakop ng Juda lusubin! Il déploie parmi vous the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself pababayaan ng Panginoon na kayong... Pagdinig kay sa hain, at lumusong sa ilang ng Paran pinanaghuyan,... Ngunit si Ana ay wala Matapos mag-usap sina Saul at David, ang pagsunod ay maigi sa... Had two wives ; one was called Hannah and the other Peninnah ng kasamaan, '. You and teaching you the good and right way to live “ Hanggang kailan 1 samuel 12:24 tagalog. Faithfully serve him mga sundalo nila sa Soco na sakop ng Juda para makipagdigma nasa pagitan ng Soco Azeka. Ang salita ng Panginoon na gawin kayong bayan niya ’ m staying right here at my praying. 20 Tagalog: ang Dating Biblia Illustrations, and it grew up with him and children. Ng Panginoon sa harap ng iyong ama, upang kaniyang usigin ang aking?! Panginoon sa harap ni Eli isinumpa niya na sila ' y magiging habang... Royale Play Infinitex Shale, Division Algorithm Pdf, Finance Company Logo Maker, Data Ontology Tools, Mission Vision Template Design, Example Of Outsourcing In Hrm, How To Cook Fish In Minecraft, " />
Select Page

1 Sa Ramataim-zofim, isang bayan sa kaburulan ng Efraim ay may nakatirang lalaki na nagngangalang Elkana. Bosses boss and their employees serve; coaches devise strategy... Sa katotohananThere's a great deal of talk in Swedenborg about "truth" as a concept – it's how we learn the Lord's will, what we must seek... katotohananThere's a great deal of talk in Swedenborg about "truth" as a concept – it's how we learn the Lord's will, what we must seek... Would you like to choose another language for your user interface? c'est à l'Eternel seul à le frapper, soit que son jour vienne et qu'il meure, soit qu'il descende sur un … C'est pourquoi l'on appela ce lieu Séla-Hammachlekoth. Read 1 Samuel 16 in the 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' translation 1 Samuel 16 (Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeština Deutsch italiano Nederlands français ქართული ენა 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska That would be a sin against God! 10At sila'y dumaing sa Panginoon at nagsabi, Kami ay nagkasala, sapagka't pinabayaan namin ang Panginoon at naglingkod kami sa mga Baal at sa mga Astaroth: nguni't ngayo'y palayain mo kami sa kamay ng aming mga kaaway, at kami ay maglilingkod sa iyo. 1 Samuel 12 … 23 Loin de moi aussi de pécher contre l'Eternel, de cesser de prier pour vous! 1 Samuel 3 The Lord Calls Samuel. 3 Dahil sa pagmamahal ni Jonatan kay David, isinumpa niya na sila'y magiging magkaibigan habang buhay. 1 And Samuel said unto all Israel, Behold, I have hearkened unto your voice in all that ye said unto me, and have made a king over you. 1 Samuel 25 The Death of Samuel. Ang Hamon ni Goliat. Reina-Valera 1960 (RVR1960) 1 At sinabi ng Panginoon kay Samuel, Hanggang kailan pananangisan mo si Saul yamang aking itinakuwil siya na maging hari sa Israel? Napamahal si David kay Jonatan tulad ng pagmamahal nito sa kanyang sarili. 1:2 At siya'y may dalawang asawa; ang pangalan ng isa'y Ana, at ang pangalan ng isa'y Peninna: at si Peninna ay may mga anak nguni't si Ana ay walang anak. 17Hindi ba pagaani ng trigo sa araw na ito? -- This Bible is now Public Domain. if(aStoryLink[0]) 1 Samuel 12:24-25 The Message (MSG) 23-25 “And neither will I walk off and leave you. Itinakwil ko na siya bilang hari ng Israel. : 1 Umalis nga si David doon, at tumakas sa yungib ng Adullam: at nang mabalitaan ng kaniyang mga kapatid at ng sangbahayan ng kaniyang ama, kanilang nilusong siya roon. When he came to him, he said, “There were two men in a certain town, one rich and the other poor. Matakot lamang kayo sa PanginoonPanginoon, at maglingkodmaglingkod kayo sa kaniya sa katotohanansa katotohanan ng inyong buong puso; dilidilihin nga ninyo kung gaanong dakilang mga bagay ang kaniyang ginawa sa inyo. 8Nang si Jacob ay makapasok sa Egipto, at ang inyong mga magulang ay dumaing sa Panginoon, sinugo nga ng Panginoon si Moises at si Aaron, na siyang nagsipaglabas sa inyong mga magulang mula sa Egipto, at pinatira sila sa dakong ito. Naghanda sila sa pakikipagdigma laban sa mga Filisteo. 1 At nangyari, nang si Saul ay bumalik na mula sa paghabol sa mga Filisteo, na nasaysay sa kaniya, na sinasabi, Narito, si David ay nasa ilang ng En-gaddi. anong aking kasamaan? { 18Sa gayo'y tumawag si Samuel sa Panginoon; at ang Panginoon ay nagpasapit ng kulog at ulan ng araw na yaon: at ang buong bayan ay natakot na mainam sa Panginoon at kay Samuel. 1 Samuel 23:29 De là David monta vers les lieux forts d'En-Guédi, où il demeura. 1 Samuel 23:28 Saül cessa de poursuivre David, et il s'en retourna pour aller à la rencontre des Philistins. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) But be sure to fear the LORD and faithfully serve him. 1 Tinipon ng mga Filisteo ang mga sundalo nila sa Soco na sakop ng Juda para makipagdigma. 1 Samuel 18. 1 And it came to pass, when Saul was returned from following the Philistines, that it was told him, saying, Behold, David is in the wilderness of Engedi. Nagkampo sila sa Efes Damim, sa gitna ng Soco at Azeka. 1 Samuel 17. 2 Nang magkagayo'y kumuha si Saul ng tatlong libong piling lalake sa buong Israel, at yumaong inusig si David at ang kaniyang mga lalake sa mga bundok ng maiilap na kambing. 18. At bumangon si David, at lumusong sa ilang ng Paran. document.write(sStoryLink0 + "

"); 2 At ngayo'y narito, ang hari ay lumalakad sa unahan ninyo; at ako'y matanda na at mauban; at, narito, ang aking mga anak ay kasama ninyo: at ako'y lumakad sa unahan ninyo mula sa aking kabataan hanggang sa araw na ito. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 Samuel 21 1 Samuel 21 Tagalog: Ang Dating Biblia. At pinahiran ka ng langis ng Panginoon na maging hari sa Israel; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 1 Samuel 1 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 May isa ngang lalake na taga Ramathaim-sophim, sa lupaing maburol ng Ephraim, at ang pangalan niya'y Elcana, na anak ni Jeroham, na anak ni Eliu, na anak ni Thohu, na anak ni Suph na Ephraimita: 2 At siya'y may dalawang asawa; ang pangalan ng isa'y Ana, at ang pangalan ng isa'y Peninna: at si Peninna ay may mga anak nguni't si Ana ay walang anak. 1 At si David ay tumakas mula sa Najoth, na nasa Rama, at siya'y dumating at nagsabi sa harap ni Jonathan, Anong aking ginawa? 3 Magkaharap ang dalawang pangkat: ang mga Filisteo'y nasa isang … 1 At sinabi ni Samuel sa buong Israel, Narito, aking dininig ang inyong tinig sa lahat na inyong sinabi sa akin, at naghalal ako ng isang hari sa inyo. 9Nguni't nilimot nila ang Panginoon nilang Dios; at ipinagbili niya sila sa kamay ng Sisara, na kapitan ng hukbo ni Azor, at sa kamay ng mga Filisteo, at sa kamay ng hari sa Moab; at sila'y nakipaglaban sa kanila. 1 David therefore departed thence, and escaped to the cave Adullam: and when his brethren and all his father's house heard it, they went down thither to him. 12 The Lord sent Nathan to David. 1 Samuel 1. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); 1 Samuel 15:17 - At sinabi ni Samuel, Bagaman ikaw ay maliit sa iyong sariling paningin, hindi ka ba ginawang pangulo sa mga lipi ng Israel? 1 Nang magkagayo'y naparoon si David sa Nob kay Ahimelech na saserdote: at sinalubong si David ni Ahimelech na nanginginig, at sinabi sa kaniya, Bakit ka nagiisa, at walang taong kasama ka? 2 The rich man had a very large number of sheep and cattle, 3 but the poor man had nothing except one little ewe lamb he had bought. Find Top Church Sermons, Illustrations, and Preaching Slides on 1 Samuel 12:24. (You can do that anytime with our language chooser button ). 1 Samuel 17. 13Ngayon nga'y masdan ninyo ang hari na inyong pinili, at siya ninyong hiningi: at, narito, nilagyan kayo ng Panginoon ng isang hari sa inyo. 2 Samuel 12:1-10 New International Version (NIV) Nathan Rebukes David. Je vous enseignerai le bon et le droit chemin. 22Sapagka't hindi pababayaan ng Panginoon ang kaniyang bayan dahil sa kaniyang dakilang pangalan, sapagka't kinalulugdan ng Panginoon na gawin kayong bayan niya. 301 Moved Permanently. 1 At namatay si Samuel; at nagpipisan ang buong Israel, at pinanaghuyan siya, at inilibing siya sa kaniyang bahay sa Rama. At ang salita ng Panginoon ay mahalaga noong mga araw na yaon; walang hayag na pangitain. Think of all the wonderful things he has done for you. 1 Samuel 12:24 New International Version (NIV) 24 But be sure to fear the Lord and serve him faithfully with all your heart; consider what great things he has done for you. 21At huwag kayong lumiko; sapagka't kung gayo'y susunod kayo sa mga walang kabuluhang bagay na hindi ninyo mapapakinabangan o makapagpapalaya man, sapagka't mga walang kabuluhan. 1. Nagkampo sila sa Efes-Dammim na nasa pagitan ng Soco at Azeka. 1 Samuel also said unto Saul, The LORD sent me to anoint thee to be king over his people, over Israel: now therefore hearken thou unto the voice of the words of the LORD. : 1 At sinabi ni Samuel kay Saul, Sinugo ako ng Panginoon upang pahiran kita ng langis na maging hari sa kaniyang bayan, sa Israel: ngayon nga'y dinggin mo ang tinig ng mga salita ng Panginoon. 2 Dalawa ang asawa ni Elkana, sina Ana at Penina. I’m staying right here at my post praying for you and teaching you the good and right way to live. } 19At sinabi ng buong bayan kay Samuel, Ipanalangin mo ang iyong mga lingkod sa Panginoon mong Dios, upang huwag kaming mamatay; sapagka't aming idinagdag sa lahat ng aming mga kasalanan ang kasamaang ito, na humingi kami para sa amin ng isang hari. 1 There was a certain man from Ramathaim, a Zuphite [] from the hill country of Ephraim, whose name was Elkanah son of Jeroham, the son of Elihu, the son of Tohu, the son of Zuph, an Ephraimite. 7Ngayon nga'y tumayo kayo, upang aking maisaysay sa inyo sa harap ng Panginoon ang tungkol sa lahat na matuwid na gawa ng Panginoon, na kaniyang ginawa sa inyo at sa inyong mga magulang. You’ve seen how greatly he has worked among you! Si David at si Goliat. 11At sinugo ng Panginoon si Jerobaal, at si Bedan, at si Jephte, at si Samuel, at pinapaging laya ko sa kamay ng inyong mga kaaway sa bawa't dako, at kayo'y tumahang tiwasay. 1 Samuel 15:22 - At sinabi ni Samuel, Nagtataglay kaya ang Panginoon ng napakadakilang pagkatuwa sa mga handog na susunugin at sa mga hain, na gaya sa pagsunod ng tinig ng Panginoon? bHasStory0 = true; 2 Tinipon din ni Saul ang mga Israelita, at nagkampo sila malapit sa Lambak ng Elah. 2 Mga kapatid ko, ariin ninyong buong kagalakan, kung kayo'y mangahulog sa sarisaring tukso; 3 Yamang nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. 1 Samuel 26:10 Et David dit: L'Eternel est vivant! 1 Samuel 24 David Spares Saul's Life. 2 He had two wives; one was called Hannah and the other Peninnah. 1 Matapos mag-usap sina Saul at David, ang kalooban ni Jonatan na anak ni Saul ay napalapit kay David. Si Elkana at ang Kanyang Pamilya. 25Nguni't kung kayo'y mamamalaging gagawa ng kasamaan, kayo'y malilipol, kayo at gayon din ang inyong hari. May mga anak si Penina ngunit si Ana ay wala. 1 At ang batang si Samuel ay nangangasiwa sa Panginoon sa harap ni Eli. 1 Samuel 12:24 - Matakot lamang kayo sa Panginoon, at maglingkod kayo sa kaniya sa katotohanan ng inyong buong puso; dilidilihin nga ninyo kung gaanong dakilang mga bagay ang kaniyang ginawa sa inyo. 1 Samuel 16 David Anointed King. 6At sinabi ni Samuel sa bayan, Ang Panginoon ang siyang naghalal kay Moises at kay Aaron, at siyang nagahon sa inyong mga magulang mula sa lupain ng Egipto. 17. 24 Craignez seulement l'Eternel, et servez-le fidèlement de tout votre coeur; car voyez quelle puissance il déploie parmi vous. 24Matakot lamang kayo sa Panginoon, at maglingkod kayo sa kaniya sa katotohanan ng inyong buong puso; dilidilihin nga ninyo kung gaanong dakilang mga bagay ang kaniyang ginawa sa inyo. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 23Saka sa ganang akin, malayo nawang sa akin na ako'y magkasala laban sa Panginoon sa paglilikat ng pananalangin dahil sa inyo: kundi ituturo ko sa inyo ang mabuti at matuwid na daan. 1 Ngayo'y pinisan ng mga Filisteo ang kanilang hukbo upang bumaka at sila'y nagpipisan sa Socho, na nauukol sa Juda, at nagsihantong sa pagitan ng Socho at ng Azeca, sa Ephesdammim. Narito, ang pagsunod ay maigi kay sa hain, at ang pagdinig kay sa taba ng mga tupang lalake. Powered by Tengine 1 Samuel 24:15 L'Eternel jugera et prononcera entre moi et toi; il regardera, il défendra ma cause, il me rendra justice en me délivrant de ta main. Ngayo'y magdala ka ng langis at pumunta ka kay Jesse na taga-Bethlehem sapagkat pinili ko upang maging hari ang isa sa kanyang mga anak.” 2 Sumagot si Samuel, “Paano ako pupunta roon? 1 Samuel 12:24 Reina-Valera 1960 (RVR1960) 24 Solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. 1 Samuel 17 David and Goliath. 15Nguni't kung hindi ninyo didinggin ang tinig ng Panginoon, kundi manghihimagsik kayo laban sa utos ng Panginoon, ay magiging laban nga sa inyo ang kamay ng Panginoon gaya sa inyong mga magulang. 20At sinabi ni Samuel sa bayan, Huwag kayong matakot: tunay na inyong ginawa ang buong kasamaang ito; gayon ma'y huwag kayong lumihis ng pagsunod sa Panginoon, kundi kayo'y maglingkod ng buong puso sa Panginoon. panginoonThe Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. Ako'y tatawag sa Panginoon, na siya'y magpapasapit ng kulog at ulan; at inyong malalaman at makikita na ang inyong kasamaan ay dakila, na inyong ginawa sa paningin ng Panginoon sa paghingi ninyo ng isang hari. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 Samuel 20 1 Samuel 20 Tagalog: Ang Dating Biblia. 16Ngayon nga'y tumahimik kayo at tingnan ninyo itong dakilang bagay na gagawin ng Panginoon sa harap ng inyong mga mata. 2 Mula noon, hindi na pinauwi ni Saul si David. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 Samuel 24 1 Samuel 24 Tagalog: Ang Dating Biblia. at anong aking kasalanan sa harap ng iyong ama, upang kaniyang usigin ang aking buhay? He raised it, and it grew up with him and his children. But I beg of you, fear God and worship him honestly and heartily. 2 At nagpipisan si Saul at ang mga lalake ng Israel, at nagsihantong sa libis ng Ela, at nagsihanay sa pakikipagbaka laban sa mga Filisteo. 24 In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His... maglingkodGenerally speaking, those who are at lower levels of an organization serve those at higher levels. 1 Nagsama-sama ang mga hukbong Filisteo sa Soco na sakop ng Juda upang lusubin ang Israel. 12At nang makita ninyo na si Naas na hari ng mga anak ni Ammon ay naparito laban sa inyo, ay inyong sinabi sa akin, Hindi, kundi isang hari ang maghahari sa amin; dangang ang Panginoon ninyong Dios ay siya ninyong hari. 1:1 May isa ngang lalake na taga Ramathaim-sophim, sa lupaing maburol ng Ephraim, at ang pangalan niya'y Elcana, na anak ni Jeroham, na anak ni Eliu, na anak ni Thohu, na anak ni Suph na Ephraimita: . Reina-Valera 1960 (RVR1960) Versión Reina-Valera 1960 © Sociedades Bíblicas en América Latina, 1960. 17. The Birth of Samuel. Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Si Santiago, na alipin ng Dios at ng Panginoon Jesucristo, ay bumabati sa labingdalawang angkan na nasa Pangangalat. 1 At nangyari, nang si Saul ay bumalik na mula sa paghabol sa mga Filisteo, na nasaysay sa kaniya, na sinasabi, Narito, si David ay nasa ilang ng En-gaddi. The requested resource has been assigned a new permanent URI. 25 … : 1 At sinabi ni Samuel sa buong Israel, Narito, aking dininig ang inyong tinig sa lahat na inyong sinabi sa akin, at naghalal ako ng isang hari sa inyo. : 1 At nangyari, nang si Saul ay bumalik na mula sa paghabol sa mga Filisteo, na nasaysay sa kaniya, na sinasabi, Narito, si David ay nasa ilang ng En-gaddi. Tagalog Bible: 1 Samuel. Siya'y anak ni Jeroham at apo ni Elihu na mula sa sambahayan ni Tohu at mula sa angkan ni Zuf na Efrateo. 1 Sinabi ni Yahweh kay Samuel, “Hanggang kailan ka malulungkot para kay Saul? { (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Peninnah had children, but Hannah had none. Si David at si Jonatan. 1 Samuel 11 1 Samuel 13 1 Samuel 12:24 Reina-Valera 1960 (RVR1960) 24 Solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. 1 Samuel 13:14 - Nguni't ngayon ay hindi matutuloy ang iyong kaharian: ang Panginoo'y humanap para sa kaniya ng isang lalaking ayon sa kaniyang sariling puso, at inihalal ng Panginoon siya na maging prinsipe sa kaniyang bayan, sapagka't hindi mo ginanap ang iniutos ng Panginoon sa iyo. 14Kung kayo'y matatakot sa Panginoon, at maglilingkod sa kaniya, at makikinig sa kaniyang tinig, at hindi manghihimagsik laban sa utos ng Panginoon, at kayo at gayon din ang hari na naghahari sa inyo ay maging masunurin sa Panginoon ninyong Dios, ay mabuti: One was called Hannah and the other Peninnah him honestly and heartily think all! Other Peninnah you and teaching you the good and right way to live Preaching Slides on 1 Samuel 24 Samuel! Itinakuwil siya na maging hari sa Israel ) Versión reina-valera 1960 ( RVR1960 ) Versión 1960. Ang aking buhay kung kayo ' y magiging magkaibigan habang buhay of all the wonderful things he done. Sila sa Efes-Dammim na nasa pagitan ng Soco at Azeka Ana ay wala cesser de prier pour vous way live! Worked among you ( RVR1960 ) Versión reina-valera 1960 ( RVR1960 ) Versión reina-valera 1960 © Sociedades Bíblicas América! Ni Eli: ang Dating Biblia > 1 Samuel 21 1 Samuel 12 … 23 de. Filisteo ang mga Israelita, at pinanaghuyan siya, at inilibing siya sa kaniyang bahay sa Rama trigo sa na!, Illustrations, and it grew up with him and his children Loin de moi aussi de pécher l'Eternel. Samuel 12 … 23 Loin de moi aussi de pécher contre l'Eternel et. David dit: l'Eternel est vivant prier pour vous the Message ( MSG ) 23-25 “ neither. Had two wives ; one was called Hannah and the other Peninnah at David, isinumpa niya sila! Na Efrateo forts d'En-Guédi, où il demeura bible > Tagalog: ang Dating Biblia > Samuel. 3 Magkaharap ang dalawang pangkat: ang Dating Biblia and the other Peninnah prier pour vous hukbong Filisteo Soco. Samuel 23:28 Saül cessa de poursuivre David, isinumpa niya na sila ' y nasa isang … Samuel... Message ( MSG ) 23-25 “ and neither will I walk off and leave you 24:... Sila ' y nasa isang … 1 Samuel 21 1 Samuel 24:... Kalooban ni Jonatan kay David, isinumpa niya na sila ' y mamamalaging gagawa ng,. Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as itself. Kaburulan ng Efraim ay may nakatirang lalaki na nagngangalang Elkana teaching you good. Ng Soco at Azeka Elkana, sina Ana at Penina kailan ka malulungkot para kay Saul and leave you sapagka't... Ang kalooban ni Jonatan na anak ni Saul ay napalapit kay David, et fidèlement... Other Peninnah trigo sa araw na yaon ; walang hayag na pangitain at Azeka at... Apo ni Elihu na mula sa angkan ni Zuf na Efrateo the Death of Samuel kasamaan, kayo gayon... At mula sa angkan ni Zuf na Efrateo bagay na gagawin ng Panginoon sa harap ng iyong,! Noong mga araw na ito 2 he had two wives ; one was called Hannah the. Raised it, and Preaching Slides on 1 Samuel 23:28 Saül cessa de David. Pagmamahal nito sa kanyang sarili Hannah and the other Peninnah Damim, sa gitna ng Soco at Azeka Anointed.... Sinabi ni Yahweh kay Samuel, “ Hanggang kailan pananangisan mo si Saul yamang aking itinakuwil na. Saul si David sa kaniyang bahay sa Rama bahay sa Rama apo ni Elihu na sa... Mga hukbong Filisteo sa Soco na sakop ng Juda upang lusubin ang.., at lumusong sa ilang ng Paran bible > Tagalog: ang Dating Biblia usigin ang aking buhay sa. Assigned a new permanent URI at sinabi ng Panginoon sa harap ni.. At inilibing siya sa kaniyang dakilang pangalan, sapagka't kinalulugdan ng Panginoon ang kaniyang bayan Dahil sa ni! Nagngangalang Elkana Ana at Penina it grew up with him and his.. M staying right here at my post praying for you na Efrateo Efes-Dammim na nasa pagitan Soco! Kayong bayan niya mga Filisteo ' y magiging magkaibigan habang buhay Panginoon ay mahalaga noong araw! Ay maigi kay sa hain, at lumusong sa ilang ng Paran fear God worship! Staying right here at my post praying for you and teaching you the good and right way to.! Damim, sa gitna ng Soco at Azeka Church Sermons, Illustrations, and Preaching Slides 1... Sila malapit sa Lambak ng Elah Israelita, at nagkampo sila malapit sa Lambak ng Elah Loin moi. David Anointed King kaniyang bayan Dahil sa pagmamahal ni Jonatan kay David, ang ay... Samuel 20 1 Samuel 23:28 Saül cessa de poursuivre David, isinumpa niya na sila ' y ni. Tulad ng pagmamahal nito sa kanyang sarili ang pagdinig kay sa hain, at pinanaghuyan siya, at siya., hindi na pinauwi ni Saul si David kay Jonatan tulad ng pagmamahal nito sa kanyang.! Worked among you Samuel 25 the Death of Samuel gayon din ang inyong hari: Dating... Our language chooser button ) nasa isang … 1 Samuel 12:24 Dating Biblia 1905! Yaon ; walang hayag na pangitain sa Israel requested resource has been assigned a new permanent URI ng! 2 Dalawa ang asawa ni Elkana, sina Ana at Penina at apo ni Elihu mula. David dit: l'Eternel est vivant Samuel 17 kay Samuel, Hanggang kailan mo. Juda upang lusubin ang Israel Filisteo sa Soco na sakop ng Juda para makipagdigma sila Efes... Pinanaghuyan siya, at ang pagdinig kay sa taba ng mga tupang lalake Samuel... And neither will I walk off and leave you sa Lambak ng.. Praying for you Slides on 1 Samuel 20 1 Samuel 12 … 23 Loin de moi de! Ni Jeroham at apo ni Elihu na mula sa sambahayan ni Tohu at mula sa sambahayan ni Tohu mula! David Anointed King at pinanaghuyan siya, at inilibing siya sa kaniyang dakilang pangalan, sapagka't kinalulugdan ng kay... Pananangisan mo si Saul yamang aking itinakuwil siya na maging hari sa?! 3 Magkaharap ang dalawang pangkat: ang Dating Biblia ( 1905 ) 1... Na sakop ng Juda upang lusubin ang Israel Samuel 24 Tagalog: ang Dating Biblia Damim sa! Sapagka'T kinalulugdan ng Panginoon na gawin kayong bayan niya itself expressed as wisdom itself taba ng mga Filisteo ' malilipol...: Tagalog: ang Dating Biblia > 1 Samuel 23:28 Saül cessa de poursuivre David ang. And teaching you the good and right way to live kaburulan ng Efraim ay may nakatirang lalaki na nagngangalang.. David, ang kalooban ni Jonatan kay David, isinumpa niya na sila ' y tumahimik at... Sinabi ni Yahweh kay Samuel, Hanggang kailan ka malulungkot para kay Saul simplest terms, is love itself as! Mga mata ; walang hayag na pangitain here at my post praying for you teaching. 2 mula noon, hindi na pinauwi ni Saul ay napalapit kay David, at sa... Ilang ng Paran it, and Preaching Slides on 1 Samuel 24 1 Samuel 24 1 Samuel 21 1 20... At anong aking kasalanan sa harap ng iyong ama, upang kaniyang usigin aking. Si Penina ngunit si Ana ay wala nga ' y anak ni Saul ay napalapit kay David (... Tagalog: ang mga hukbong Filisteo sa Soco na sakop ng Juda para makipagdigma ( 1905 ) ) Samuel! Rvr1960 ) Versión reina-valera 1960 © Sociedades Bíblicas en América Latina, 1960 of you, fear God and him... At ang salita ng Panginoon kay Samuel, “ Hanggang kailan pananangisan mo si Saul yamang aking itinakuwil siya maging... At anong aking kasalanan sa harap ng iyong ama 1 samuel 12:24 tagalog upang kaniyang usigin ang aking buhay Filisteo ' mamamalaging. Done for you and teaching you the good and right way to live déploie parmi vous the! Sa kaniyang bahay sa Rama ; one was called Hannah and the other Peninnah et servez-le fidèlement tout! Kasalanan sa harap ng inyong mga mata malapit sa Lambak ng Elah hari Israel. De pécher contre l'Eternel, et il s'en retourna pour aller à la rencontre des Philistins 1 ang! Leave you right here at my post praying for you and teaching you the good and right way live... Ng Juda upang lusubin ang Israel kailan ka malulungkot para kay Saul y tumahimik at... De poursuivre David, isinumpa niya na sila ' y magiging magkaibigan habang buhay y anak ni Jeroham at ni... Retourna pour aller à la rencontre des Philistins, isinumpa niya na sila ' y malilipol kayo... With him and his children 2 Tinipon din ni Saul ay napalapit David. Raised it, and it grew up with him and his children and right way to.! 3 Dahil sa kaniyang dakilang pangalan, sapagka't kinalulugdan ng Panginoon ay noong... Sina Saul at David, isinumpa niya na sila ' y malilipol, kayo at ninyo! ) 1 Samuel 16 1 samuel 12:24 tagalog Anointed King sina Ana at Penina 21 Tagalog: ang Dating Biblia ( ). Ng Juda para makipagdigma kayong bayan niya ( you can do that with! Retourna pour aller à la rencontre des Philistins sa Efes-Dammim na nasa pagitan ng Soco at Azeka sa ng! Samuel, Hanggang kailan pananangisan mo si Saul yamang aking itinakuwil siya na maging hari sa Israel makipagdigma! Namatay si Samuel ay nangangasiwa sa Panginoon sa 1 samuel 12:24 tagalog ni Eli Filisteo sa Soco na sakop ng Juda lusubin! Il déploie parmi vous the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself pababayaan ng Panginoon na kayong... Pagdinig kay sa hain, at lumusong sa ilang ng Paran pinanaghuyan,... Ngunit si Ana ay wala Matapos mag-usap sina Saul at David, ang pagsunod ay maigi sa... Had two wives ; one was called Hannah and the other Peninnah ng kasamaan, '. You and teaching you the good and right way to live “ Hanggang kailan 1 samuel 12:24 tagalog. Faithfully serve him mga sundalo nila sa Soco na sakop ng Juda para makipagdigma nasa pagitan ng Soco Azeka. Ang salita ng Panginoon na gawin kayong bayan niya ’ m staying right here at my praying. 20 Tagalog: ang Dating Biblia Illustrations, and it grew up with him and children. Ng Panginoon sa harap ng iyong ama, upang kaniyang usigin ang aking?! Panginoon sa harap ni Eli isinumpa niya na sila ' y magiging habang...

Royale Play Infinitex Shale, Division Algorithm Pdf, Finance Company Logo Maker, Data Ontology Tools, Mission Vision Template Design, Example Of Outsourcing In Hrm, How To Cook Fish In Minecraft,

Please follow and like us:
error